ХОЛБООНЫ ДҮРЭМ

Шинэчилсэн найруулга НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ  дүгээр зүйл. Ерөнхий зүйл Монголын геологийн холбоо (цаашид “Холбоо” гэх) нь 1996 оны 9 дүгээр сарын 28-ны өдөр Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотноо байгуулагдсан. Холбоо нь Төрийн бус байгууллагын тухай хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомж,…

Continue Reading
Close Menu