Мэдээ, мэдээлэл

Үндэсний Геологийн Алба геомэдээлэл

Үндэсний Геологийн Алба геомэдээлэл

2021-10-18 1398 0 Мэдээ

Үндэсний Геологийн Алба нь геомэдээллийн үйлчилгээг цахимжуулах зорилгын хүрээнд мэдээллийн портал буюу мэдээлэл түгээх системийг ашиглалтад оруулсан бөгөөд одоо энэхүү систем рүү хуулиар зөвшөөрөгдсөн мэдээлэл оруулах ажлаа хийгдэж байна.