Хууль

Хууль

2020-03-19

Монголын Геологийн Холбоотой холбоо бүхий хуулийн жагсаалт: 

1 АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУХАЙ /шинэчилсэн найруулга/

ТАТАХ

2 ГАЗРЫН ХЭВЛИЙН ТУХАЙ ТАТАХ
3 ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТГИЙН ТУХАЙ ТАТАХ
4
ТҮГЭЭМЭЛ ТАРХАЦТАЙ АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУХАЙ
ТАТАХ
5 УСНЫ  ТУХАЙ ТАТАХ
6 ЦӨМИЙН ЭНЕРГИЙН ТУХАЙ ТАТАХ